Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Адыл     [11 Ноября 2021]

Саламатсыздарбы? Менин сиздерге кайрылуумдун себеби,1-2-группадагы мумкунчулугу чектелген атуулдар муниципалдык же мамлекеттик кызматта иштоого мумкунчулугу барбы жана мен бир жерден окуп калдым эле бир ишканада 30 штаттык орун болсо, анын экоосу мумкунчулугу чектелгендер болуш керек деп. Сизден сураныч ушул суроого кененирээк жооп берип койсонуз?

Ответ:

Урматтуу Адыл, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө 2008-жылдын 3-апрели № 38 мыйзамынын 5-главасы «Эмгекти коргоо жана эмгектенүү» 27-берене. «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын эмгектенүүсүнүн кепилдиктери» Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар эмгектенишин майыптык категорияларына жана тобуна карабастан ишке ашырууга укуктуу. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар жекече реабилитациялоо программасын эске алуу менен шарты бар өндүрүштө, адистештирилген уюмдарда, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын эмгегинен пайдалануучу цехтерде жана участоктордо иштөө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган жеке ишкерлик менен иштөө укугу менен камсыз кылынат. Жумуштуулук боюнча мамлекеттик кызмат жактан жөнөтүлгөн ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды жумуш берүүчү жумуш ордуна белгиленген квотанын эсебинен ишке алууга милдеттүү. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды жумушка кабыл алганда аларга сыноо мөөнөтү белгиленбейт. 28-берене. «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн жумуш орундарын түзүү жана квоталоо» Жумуш берүүчүлөр белгиленген квотаны эске алуу менен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды ишке орноштуруу үчүн жумуш орундарын түзүүгө милдеттүү. Жумуштуулук боюнча мамлекеттик кызмат органдары коомдук уюмдардын катышуусу менен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн иштеп жаткандардын санынан (эгерде иштеп жаткандардын саны 20 кишиден кем эмес болсо) 5 пайыздан кем эмес өлчөмдөгү жумуш орундарын квоталоо боюнча нормативдерди иштеп чыгышат, ал эми жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар аны бекитишет. Мында бул нормативдин эсебинен толук эмес жумуш убактысынын шарттарында жумуш берүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн жумуш орундарын квоталоо нормативи жумуш берүүчүлөргө жумуштуулук боюнча мамлекеттик кызмат органдары тарабынан кезектеги календардык жыл башталганга чейин 3 айдан кечиктирбей жеткирилиши керек. 29-берене. «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды ишке орноштуруу» Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды ишке орноштуруу жумуштуулук боюнча мамлекеттик кызмат органдары тарабынан камсыз кылынат. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды атайын түзүлгөн же квоталанган жумуш ордуна ишке кабыл алуу тууралуу алардын жолдомосу жумуш берүүчүнүн аткарышы үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамды мамлекеттик кызмат органдарынын жолдомосу боюнча жумушка алуудан негизсиз баш тарткан учурда жумуш берүүчү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат. 30-берене. «Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын эмгек шарттары» Иштеп жаткан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга жумуш берүүчү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген жекече реабилитациялоо программасына ылайык, анын ичинде аларды өндүрүштө кесипке үйрөтүү жана үй шартында аткарылуучу эмгекти уюштуруу аркылуу эмгек шарттарын түзүүгө милдеттүү. Башка кызматкерлерге салыштырганда, макулдашуулар менен жамааттык келишимде, эмгек келишиминде белгиленүүчү эмгек шарттары, анын ичинде акы төлөө, жумуш убактысынын режими жана эс алуу убактысы, жыл сайынкы өргүүнүн узактыгы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын абалын начарлатууга же укуктарын чектөөгө тийиш эмес. I жана II топтогу денсоолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн жумуш убактысынын узактыгын кыскартуу - жумасына 36 сааттан көп эмес же кызматкер менен макулдашуу боюнча башка режим белгиленет. Мында I жана II топтогу денсоолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын ар күндүк жумуш убактысынын узактыгы 7 сааттан ашпашы керек. Жумуш убактысынын суммаланган эсебин колдонгонго болбойт. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды белгилүү убакыттан ашык иштетүүгө, демалыш күндөрүндө жана түнкүсүн жумушка тартуу алардын макулдугу менен жана мындай жумушка медициналык корутундуда тыюу салынбаган шартта гана жол берилет. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды ишсапарына жөнөтүү алардын макулдугу менен гана жүргүзүлөт. Жумуш берүүчү ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга жумуш аткаруу нормаларын алардын ден соолугунун абалына карата азайтканга укуктуу. Тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын толук эмес жумуш убактысынын режими, аткара турган жумуштун көлөмүн азайтуу жана иштеп жаткан ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын башка эмгек шарттары жөнүндөгү корутундусу жумуш берүүчүнүн аткарышы үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Сизди терен урматтоо менен Мелис Зарлыкович.

Медина секретарь     [3 Ноября 2021]

В регламенте местного кенеша айылного аймака был определен срок по предоставлению документов и материалов, подлежащих рассмотрению на заседании, не позднее чем, за 2 календарных дня до начала сессии. Насколько это правомочно?

Ответ:

Уважаемая Медина, установление срока предоставления депутатам документов и материалов, подлежащих рассмотрению на сессии местного кенеша, до начала сессии МК считаем правильным и необходимым. Депутаты и другие приглашенные лица заранее должны изучить рассматриваемые вопросы, подготовить свои ответы, аргументы. В ином случае депутатам потребуется дополнительное время во время сессии для изучения материалов, время, отведенное на сессию будет либо потрачено неэффективно, либо неоправданно увеличится. Либо депутаты будут голосовать на сессии по рассматриваемым вопросам без их детального изучения. Процедура заблаговременного, за 3 календарных дня предоставления документов практикуется в отношении комитетов, фракций и заседаний Жогорку Кенеша КР. В случае нарушения данной процедуры вопрос может быть снят с повестки дня. Более подробно данная процедура изложена в Типовом регламенте айылного кенеша, утвержденном приказом ГАМСУМО № 01-24/65 от 25.11.2013 г., где, в частности, сказано следующее: «Сессия айылного кенеша является основной организационно-правовой формой деятельности айылного кенеша, обеспечивающей коллективное обсуждение вопросов, отнесенных к ведению айылного кенеша, и принятие соответствующих решений по ним. Пакет документов, вносимый на сессию айылного кенеша должен включать: • проект постановления, подготовленный ответственным секретарем айыл окмоту, одобренный председателем айылного кенеша по согласованию с председателями соответствующих постоянных (временных) комиссий; • справку-обоснование (информацию) к проекту постановления; • сравнительную таблицу (в случае внесения изменений и (или) дополнений в действую-щее постановление); • заключение или решение соответствующей постоянной (временной) комиссии; • документы, содержащие информацию о согласовании проекта постановления с соответствующими подразделениями государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, с местным сообществом (при необходимости); • экспертные заключения, подготовленные в результате проведенных экспертиз (при необходимости). Проект повестки дня очередной сессии формируется председателем айылного кенеша на основании плана работы айылного кенеша, предложений постоянных (временных) комиссий, депутатов, главы айыл окмоту за 10 дней до проведения заседания и за 5 дней до внеочередной сессии айылного кенеша. В случае возникновения чрезвычайной ситуации - незамедлительно. Вопросы в проект повестки дня сессии включаются председателем после предварительного рассмотрения их на заседаниях постоянных (временных) комиссий и согласования их с председателями постоянных (временных) комиссий айылного кенеша. Сформированный председателем проект повестки дня сессии с указанием времени и места его проведения, проекты постановлений и иные документы, материалы, указанные выше и подлежащие рассмотрению на сессии, направляются депутатам, приглашенным лицам не позднее, чем за 3 календарных дня до начала сессии. Проект повестки дня одновременно размещается на информационном стенде айыл окмоту, а также вывешивается в других общедоступных местах внутри сел для ознакомления местного населения”

Максим депутат     [3 Ноября 2021]

Можно ли для рационального использования бюджетных средств и обеспечения продуктивного и действенного взаимоотношения вертикали власти приравнять сроки полномочия депутатов местного кенеша и Жогорку Кенеша?

Ответ:

Уважаемый Максим, данная идея нашла свое отражение в проекте Закона КР «О выборах в органы местного самоуправления», инициированного депутатом ЖК К. БОКОЕВЫМ, где срок полномочий депутатов местного кенеша и глав исполнительных органов местного самоуправления (глав АО и мэров городов) увеличивается с четырех до пяти лет. Увеличение срока полномочий предложено в целях создания достаточных временных условий и удобств для планирования и полноценной реализации программ социально-экономического развития территорий, а также экономии бюджетных средств на выборных процессах. Поскольку опыт развитых стран показывает, что «пятилетка» является более устойчивой моделью программирования и управления, дает больший размах плодотворной работе, экономически выгодна для муниципалитетов и позволяет повысить стабильность исполнительных и представительных органов МСУ. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в конце октября 2021 года подписал Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления». Данный Закон подписан в целях повышения ответственности глав местных государственных администраций — акимов, органов местного самоуправления в решении социально-экономических задач местного значения Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации» и Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» были консолидированы. Кроме того, аким наделен полномочиями назначать на должность и освобождать от должности глав исполнительных органов местного самоуправления айылных аймаков и городов районного значения. Отмечается, что увеличен срок полномочий руководителей исполнительных органов местного самоуправления с 4 до 5 лет.

Данияр     [1 Ноября 2021]

Здравствуйте! у меня такой вопрос, как отвечать на письма если срок писем истек как на них отвечать?

Ответ:

Уважаемый Данияр, основными принципами работы органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц по рассмотрению обращений граждан являются обязательность рассмотрения обращений, своевременность, объективность и полнота рассмотрения обращений, персональная ответственность за исполнение служебных обязанностей. В Кыргызской Республике каждый гражданин имеет право обращаться лично или через своего представителя в органы государственной власти, органы местного самоуправления и к их должностным лицам, которые обязаны предоставить обоснованный ответ в установленный законом срок. Письменное (электронное) обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 14 рабочих дней со дня регистрации письменного (электронного) обращения. В случаях если для разрешения обращения гражданина необходимо проведение специальной проверки (экспертизы), истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки разрешения жалоб могут быть в порядке исключения продлены, но не более чем на 30 календарных дней. Решение об этом принимается руководителем государственного органа или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом и сообщается заявителю в письменной (электронной) форме. Если по обращению граждан были пропущены сроки, это не означает что вы не должны дать ответ. Вам необходимо извиниться перед заявителем и указать причину продления сроков рассмотрения обращения.

Нурлан     [31 Октября 2021]

Почему для айылных аймаков существуют ограничения по поводу выдвижения кандидатов в депутаты от политических партий и чем это обосновано?

Ответ:

Уважаемый Нурлан, для политических партий в избирательном законодательстве нашей страны, в частности, в Законе КР «О выборах депутатов местных кенешей» от 14 июля 2011 года, № 98 не установлены ограничения для выдвижения кандидатов в депутаты от политических партий. Политические партии тоже могут участвовать в выборах айылных кенешей и выдвигать своих кандидатов в депутаты. Есть только разница в порядке выдвижения политическими партиями своих кандидатов в депутаты городских кенешей и в депутаты айылных кенешей, поскольку в городах выборы в депутаты в городские кенеши проводятся по пропорциональной системе, где территория города является единым избирательным округом, а в айылных кенешах выборы проводятся по мажоритарной системе, где территория айылного аймака делится на многомандатные избирательные округа. Более подробно ответы на указанные вопросы определены в статьях 2, 49 и 60 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей». В статье 2 дается определение следующих понятий и терминов: • единый избирательный округ – избирательный округ, включающий в себя всю территорию административно-территориальной единицы, в которой, в соответствии с настоящим Законом, допускается проведение выборов депутатов местного кенеша по пропорциональной системе; • многомандатный избирательный округ – избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и за каждого из них избиратели голосуют персонально. Статья 49 определяет право выдвижения кандидатов в депутаты местных кенешей: 1) в местные кенеши городов – политическим партиям; 2) в местные кенеши айылного аймака - политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения. Политическая партия вправе выдвинуть: 1) по выборам по пропорциональной системе – по каждому единому избирательному округу кандидатов в количестве, превышающем не менее чем в полтора раза установленного для данного местного кенеша количества депутатских мест; 2) по выборам по мажоритарной системе – по каждому многомандатному избирательному округу кандидатов в количестве, не превышающем количества мандатов, установленных по данному округу. В статье 60 определен порядок регистрации кандидатов в депутаты айылных кенешей. Для регистрации кандидатов в депутаты айылных кенешей уполномоченные представители кандидатов не позднее чем за 30 календарных дней до дня голосования представляют в соответствующую территориальную избирательную комиссию: 1) решение политической партии о выдвижении кандидатов с указанием наименования партии (в случае выдвижения кандидата политической партией по мажоритарной системе) либо заявление о самовыдвижении; 2) заполненную кандидатом специальную форму со сведениями о себе (биографические и другие данные); 3) копию паспорта кандидата.

Айнагуль депутат     [31 Октября 2021]

Здравствуйте Мелис Зарлыкович, как Ваши дела? У нас такой вопрос: Каким образом местный кенеш может решать вопросы, которые не относятся к вопросам местного значения? Например, в случае, когда граждане обращаются в кенеш по поводу приобретения оборудования для ФАПа?

Ответ:

Уважаемая Айнагуль, в соответствии с частью 2 статьи 18 Закона КР «О местном самоуправлении», перечисленные в Законе полномочия органов МСУ не являются исчерпывающими и не ограничивают органы МСУ в осуществлении иных полномочий, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики, или в осуществлении иных полномочий, установленных в другом законодательстве КР. Депутат местного кенеша рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и жалобы, принимает меры к их правильному и своевременному решению, ведет прием граждан. В случае если вопросы, поставленные в обращении, не относятся к полномочиям местного кенеша, депутат может направлять полученные им предложения, заявления и жалобы в соответствующие органы, учреждения и организации, в компетенцию которых входит решение данного вопроса. Соответствующие органы, предприятия, учреждения и организации обязаны рассмотреть их в соответствии с действующим законодательством и о результатах сообщить заявителю, а также депутату. Органы местного самоуправления не вправе расходовать средства местного бюджета на приобретение медицинского оборудования для фельдшерско-акушерского пункта, поскольку это не входит в компетенцию органов МСУ. В то же время органы МСУ вправе расходовать средства местного бюджета на содержание муниципального имущества (например, здания или помещения ФАПа), поскольку оно является муниципальной собственностью. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения КР «Об утверждении нормативных правовых документов, регулирующих деятельность фельдшерско-акушерских пунктов» от 24 ноября 2006 года, № 627, ФАП является структурным подразделением группы семейных врачей, оказывающим первичную медико-санитарную помощь обслуживаемому населению. Открытие и закрытие ФАПа в населенном пункте производится местной госадминистрацией по согласованию с Министерством здравоохранения КР. Штатная численность ФАПа также определяется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения КР, № 101 от 02.04.2001 г. «О центре семейной медицины». ФАП должен быть оснащен оборудованием, средствами связи и транспортом (велосипед, гужевой или др. вид транспорта) со стороны Министерства здравоохранения КР и его соответствующих структурных подразделений. На ФАП возлагаются функции аптечного пункта по реализации населению готовых лекарственных форм и других аптекарских товаров при наличии разрешительных документов Министерства здравоохранения КР. С уважением Мелис Зарлыкович.

Асанбек     [31 Октября 2021]

Какие налоги и сборы должны платить в местный бюджет компании, добывающие инертные материалы в карьерах, расположенных на территории айылного аймака?

Ответ:

Уважаемый Асанбек, от компаний, добывающих полезные ископаемые, в местный бюджет поступают: • налог за пользование недрами (роялти); • платеж за удержание лицензии на право пользования недрами. Налог за пользование недрами. 50% налога за пользование недрами (роялти, за исключением стратегических полезных ископаемых: золото, нефть, газ) отчисляется в соответствующие местные бюджеты городов и айылов по месту их разработок. В соответствии со ст. 310 Налогового кодекса КР, ставка роялти устанавливается от объема отбираемой воды в натуральном выражении, за исключением специализированных организаций водоснабжения, в следующих размерах (см. таблицу). Ставка роялти устанавливается от выручки, полученной от реализации: • на золото, серебро и платину с учетом прироста запасов: • для месторождений с запасами более 10 тонн - 5 процентов; • для месторождений с запасами от 3 до 10 тонн - 3 процента; • для месторождений с запасами менее трех тонн - 1 процент; • для специализированных организаций водоснабжения - в размере 5 процентов; • на гипс - в размере 6 процентов; • на природные камни для производства облицовочных материалов - в размере 12 процентов; • на уголь каменный, бурый - в размере одного процента. Ставка роялти на реализованные полезные ископаемые или продукты их переработки, не предусмотренная частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается в размере трех процентов от налоговой базы, исчисленной в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 309 Налогового кодекса. Платеж за удержание лицензии на право пользования недрами. Законом о неналоговых платежах устанавливается платеж за удержание лицензии на право пользования недрами. Платеж за удержание лицензии на право пользования недрами вносится недропользователем, получившим право на поиск и/или разведку и/или разработку месторождений полезных ископаемых в Кыргызской Республике. Порядок и сроки уплаты сумм платежа за удержание лицензии на право пользования недрами устанавливаются Правительством КР в соответствии с Законом КР «О недрах». Суммы от платежей за удержание лицензии поступают в бюджеты органов местного самоуправления. В случае если лицензионная площадь или ее часть не входит в границы айылного аймака, города, то платежи за удержание лицензии на право пользования недрами данной площади направляются в республиканский бюджет. Сроки уплаты отчислений за удержание лицензии лицензиат, получивший лицензию на право пользования недрами, в течение 30 календарных дней со дня получения лицензии должен оплатить платеж за первый год действия лицензии на право пользования недрами. В дальнейшем оплата платежа производится на ежеквартальной основе. Общий размер платы за год распределяется пропорционально по месяцам, и лицензиат производит уплату платежа не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Зарина     [29 Октября 2021]

Уважаемый Мелис Зарлыкович. В законе о пастбищах указано, что плата за пользование пастбищами должно утверждаться местными кенешами. Какие документы необходимы для утверждения платы за пользования пастбищами? Должен ли айылный кенеш утверждать бюджет жайыт-комитета (пастбищного комитета)? Должен ли жайыт-комитет отчитываться об исполнении бюджета перед кенешем?

Ответ:

Уважаемая Зарина, согласно статьи 4 Закона КР «О пастбищах», ответственность и контроль за управлением государственными пастбищными угодьями, кроме права распоряжения, переданы органам местного самоуправления, которые, в свою очередь, делегировали полномочия по управлению и использованию пастбищ объединениям пастбищепользователей (жайыт комитетам). В то же время местный кенеш в рамках контрольных функций ежегодно утверждает: • планы сообществ по использованию пастбищ; • отчеты об их исполнении; • а также плату за использование пастбищ. Размер платы за право пользования пастбищными угодьями устанавливается ежегодно для каждой пастбищной системы и для каждого вида пользования пастбищами жайыт комитетом, не ниже налоговой базовой ставки с учетом оптимальной нагрузки, включается в ежегодные планы использования пастбищ и утверждается местным кенешем. Размер платы за пользование пастбищами устанавливается в соответствии с Типовым положением о порядке установления платы за использование пастбищ (ПП КР от 7 июня 2016 года, № 307). Согласно Типовому положению, размер оплаты за пользование пастбищами устанавливается ежегодно с учетом оптимальной нагрузки на единицу площади пастбищ, состояния их инфраструктуры, а также их продуктивности, отдаленности и других факторов. При утверждении платы за использование пастбищ местный кенеш вправе потребовать от жайыт комитета предоставления необходимых документов, доказывающих, что плата за использование пастбищ была установлена с учетом требований Типового положения о порядке установления платы за использование пастбищ. Также следует иметь в виду, что физические и юридические лица могут использовать пастбища в иных целях, не связанных с выпасом скота, то есть: • для отдыха; • для сбора в личное пользование дикорастущих плодов, ягод, грибов, других пищевых продуктов; • для сбора лекарственно-технического сырья и пчеловодства; • для участия в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных мероприятиях. Размер платы за использование пастбищ в иных целях устанавливается в соответствии с Типовым положением о порядке предоставления права пользования пастбищными ресурсами в иных целях, не связанных с выпасом скота, (ПП КР от 13 сентября 2013 года, №515). Важно отметить, что местный кенеш не утверждает бюджет жайыт комитета, но утверждает размер платы за право пользование пастбищами. Часть платы за пользование пастбищными угодьями, составляющая долю жайыт комитета, направляется на его содержание, улучшение и развитие пастбищ и пастбищной инфраструктуры. Часть платы за пользование пастбищными угодьями, составляющая с учетом оплаты налогов не менее одной третьей части общей доли местного самоуправления, направляется в местный бюджет.

Мыктыбек депутат     [29 Октября 2021]

Каким образом передать спорткомплекс или мини-футбольное поле из муниципальной собственности в частное управление с тем, чтобы повысить эффективность и результативность работы объекта в интересах сообщества?

Ответ:

Уважаемый Мыктыбек, согласно статьи 3 Закона КР «О муниципальной собственности на имущество», в муниципальной собственности может находиться следующее имущество:  здания, оборудование и другое движимое имущество органов местного самоуправления и предприятий, находящихся в их ведении;  объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма и др. Спортивные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии со статьей 15 этого же Закона, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в пользование и аренду. Предоставление объектов муниципальной собственности в пользование и аренду производится путем проведения торгов, решениями местных кенешей. При проведении торгов и заключении договоров об аренде или пользовании недвижимым муниципальным имуществом (спортивным объектом) сроком на один год и более применяются следующие процедуры:  айыл окмоту публикует объявление о своем намерении принимать заявки на право аренды или пользования недвижимой муниципальной собственностью. Письменное уведомление должно быть вывешено в общественных местах и опубликовано в местных средствах массовой информации;  в объявлении указывается собственность, ее местонахождение и описание, минимальная цена приобретения права аренды или пользования, условия или ограничения, установленные на право аренды или пользования, время и место проведения тендера. Объявление публикуется не позднее 30 дней до даты проведения конкурса;  конверты с запечатанными в них заявками вскрываются публично в доступном общественном месте. Право аренды или пользования предоставляется лицу, предложившему наибольшую цену и удовлетворяющему условиям, установленным для данной сделки. Общественности сообщается о результатах конкурса, включая имя (наименование) лица, выигравшего конкурс, цену и другие условия и ограничения по данной сделке посредством письменного уведомления, помещаемого в общественных местах, и посредством введения данной информации в местный реестр объектов муниципальной собственности на имущество.  Все доходы от предоставления права аренды или пользования муниципальным имуществом, за вычетом комиссионных, оплаты юридических услуг или других расходов, необходимых для совершения сделки, поступают в местный бюджет. Лицо, которому муниципальное имущество предоставлено в пользование или аренду, несет ответственность за регистрацию сделки в государственном регистрационном органе, а также за любые регистрационные расходы.

Бактыбек     [29 Октября 2021]

В одном из муниципалитетов возле города Бишкека органы МСУ установили платную услугу (до 25 000 сомов) для отдельных граждан, не являющихся жителями этого муниципалитета и гражданам, проживающим на территории муниципалитета менее пяти лет, на выделение земельного участка на кладбище для захоронения умершего. Данное правило утверждено постановлением айылного кенеша. Законно ли данное решение?

Ответ:

Уважаемый Бактыбек, законодательство о предоставлении государственных и муниципальных услуг основывается на Конституции КР, Законе КР «О государственных и муниципальных услугах» и иных нормативных правовых актах КР, принятых в соответствии с данным законом. Закон устанавливает основные принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, регулирует правоотношения в данной сфере между исполнителями и потребителями государственных и муниципальных услуг, а также определяет порядок формирования реестров государственных и муниципальных услуг, стандартов их предоставления. Статья 1 Закона дает определение муниципальной услуги, согласно которой - это результат деятельности муниципальных учреждений, осуществляемой в рамках их компетенции по исполнению запросов физических и юридических лиц, направленной на реализацию прав, удовлетворение законных интересов потребителей услуг, либо исполнение обязанностей, возникающих в результате гражданско-правовых отношений. Статья 5 Закона отмечает, что государственные и муниципальные учреждения оказывают только те услуги, которые включены в единый реестр государственных услуг и местные реестры муниципальных услуг. В свою очередь местный реестр муниципальных услуг состоит из базового реестра муниципальных услуг и дополнительного перечня муниципальных услуг. Дополнительный перечень муниципальных услуг формируется с учетом особенностей каждого муниципалитета, исходя из возможностей местного бюджета. Дополнительный перечень формируется исполнительными органами МСУ и утверждается местными кенешами. Включение в дополнительный перечень муниципальных услуг, оказываемых на платной основе, допускается только после положительного заключения межведомственной комиссии. Вместе с этим, в целях оптимизации системы предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, повышения их качества и доступности, постановлением Правительства КР № 6 от 14 января 2015 года утвержден Базовый реестр муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. В данном Базовом реестре муниципальных услуг предусмотрены 12 видов муниципальных услуг, из них 11 услуг оказывается на бесплатной основе и одна - на платной. При этом, согласно пункту 11 Базового реестра, муниципальная услуга по предоставлению земельного участка для захоронения на кладбищах должна оказываться исполнительными органами МСУ на бесплатной основе. На основании вышеизложенных норм законодательства Кыргызской Республики, отмечаем, что решение айыльного кенеша об установлении платной услуги для отдельных членов местного сообщества данного муниципалитета и для граждан, не являющихся членами местного сообщества, на предоставление земельного участка на кладбище для захоронения умершего является незаконным и подлежит отмене. Более того, органам МСУ необходимо знать, что статья 17 Закона предупреждает о дисциплинарной, административной, материальной и уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение норм Закона. При этом доход, полученный государственными и муниципальными учреждениями от оказания платных услуг, не включенных в соответствующий реестр государственных и муниципальных услуг, в полном объеме изымается в республиканский бюджет Кыргызской Республики.