Форум
Всего тем: 2
Всего сообщений: 1
Новое на форуме

Интернет приемная

Задать вопрос

Ваше имя

Ваш вопрос


Жанар.     [9 Февраля 2022]

Может ли председатель жайыт комитета совмещать свою работу с депутатской должностью, если он является подотчетным лицом?

Ответ:

Уважаемый Жанар, председатель жайыт комитета имеет право совмещать свою работу с депутатской должностью, т.к. председатель жайыт комитета не является государственным или муниципальным служащим, хоть и является подотчетным лицом. Поэтому председатель жайыт комитета имеет право совмещать свою работу с депутатскими полномочиями. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Депутат     [9 Февраля 2022]

Могут ли депутаты айылного кенеша проводить сессию без ответственного секретаря, если ответственный секретарь отказывается участвовать в организации сессии?

Ответ:

Уважаемый депутат, ответственный секретарь не вправе отказываться от участия в подготовке и организации проведения сессии кенеша, если согласно плану АК или по поручению председателя АК поступило предложение о проведении очередной или внеочередной сессии АК. Отказ от выполнения данного поручения является отказом от выполнения своих прямых служебных обязанностей, т.е. неисполнение и ненадлежащее исполнение муниципальным служащим возложенных на него обязанностей, что непременно влечет за собой дисциплинарное взыскание, начиная от замечания вплоть до увольнения с занимаемой должности. Дисциплинарное взыскание возлагается главой АО. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Баатырбек     [8 Февраля 2022]

Саламатсыздарбы? Айыл окмотунун бюджетинен, мыкты корсоткучторго жетишкен мугалимдерге сый акы берсе болобу? Эски мыйзамдарда мугалимдин статусу дегенде болчу беле...

Ответ:

Урматтуу Батырбек, мыкты корсоткучторго жетишкен мугалимдерге Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодексинин 145-статья. «Эмгеги үчүн сыйлоо» Иш берүүчү ийгиликтүү иши үчүн уюмдун ички эмгек тартибинин эрежелеринде каралган сыйлоо чараларын колдонот (алкыш жарыялайт, сыйлык берет, баалуу белектер, ардак грамотасы менен сыйлайт, кесип боюнча эң жакшы деген наамга көрсөтөт). Кызматкерлердин эмгеги үчүн сыйлоонун башка түрлөрү жамааттык келишим же уюмдун ички эмгек тартибинин эрежелери, ошондой эле тартип жөнүндө уставдар жана жоболор менен аныкталат. Кызматкерлерди коомго жана мамлекетке өтөгөн өзгөчө эмгеги үчүн, ошондой эле иш берүүчүлөр иш берүүчүлөрдүн бирикмелери аркылуу мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүлүшү мүмкүн. Айыл окмотунун бюджетинен мыкты корсоткучторго жетишкен мугалимдерге сый акы бергенге болбойт. Мугалимдин статусу боюнча мыйзамында муниципалдык билим беруу мекемелер жонундо айтылган. 7 статьясында сый акы жонундо эмес, маянага кошумча жонундо айтылган. Сизди терен урматтоо менен, Мелис Зарлыкович.

Бакыт     [6 Февраля 2022]

Бюджеттик кодекстин 106-беренесинин 13-бөлүгүндө “Бирдиктүү казыначылык эсептеги тиешелүү бюджеттин каражаттарынын калдыгын учурдагы жылдын кабыл алынган бюджеттик милдеттенмелери боюнча операциялар аяктагандан кийин кезектеги бюджеттик жылдын башталышындагы калдык катары кезектеги бюджеттик жылдын бюджетинде эсепке алат” деп белгиленген. Биздин райондо жылдын башталышындагы калдык акчанын суммасын учурдагы жылдын бюджетине чагылдырбай, айыл өкмөт башчылары кийин күтүлбөгөн чыгашаларды каржылоо үчүн жергиликтүү кеңешке сунуштоо менен бекттирип алып колдонуп жүрүшөт. Райондук каржы бөлүмү дагы мындай практиканы туура эле деп эсептеп жатышат. Менин суроом: 1. Жыл башына карата калдык акчанын суммасын учурдагы жылдын бюджетин бекитип жаткан токтом менен кошо бөлүштүрүп бекитиш керекпи? 2. Райондук каржы бөлүмүнүн жогоруда айтылгандай практикага жол берип келгени мыйзамдуубу?

Ответ:

Урматтуу Бакыт мырза. Жакшы суроо бердиңиз, рахмат. Мыйзам боюнча, ал беренени сиз так көрсөтүптүрсүз, өткөн жылдын калдыктары (бюджеттик счет болобу, атайын (спецсредства) каражат болобу мааниси жок) баардыгы, учурдагы бюджетте каралып, пландаштырылышы керек. Өзүнчө колдонууга алуу, мыйзамга туура эмес келген практика. Жокко чыгыш керек. Баардык акчалар бирдиктү бюджетте каралып, колдонулуп кетиши керек. Терең урматтоо менен, Рита Карасартова

Мария     [6 Февраля 2022]

Имеет ли право глава айыл окмоту вводить в штатное расписание должность юриста?

Ответ:

Уважаемая Мария, глава айыл окмоту имеет ли право вводить в штатное расписание должность юриста. Согласно последним внесенным изменениям в постановление Правительства КР от 05.08.2011 года, № 451, штатная численность исполнительного органа МСУ – айыл окмоту - разделена на общие категории должностей, следующим образом: глава айыл окмоту, заместитель главы, ответственный секретарь, заведующий отделом, главный специалист, ведущий специалист, специалист. Исходя из целесообразности и обоснованности, а также специфики айылного аймака, впредь наименование должностей в штатной численности айыл окмоту может быть установлено главой айыл окмоту в пределах общей численности штата айыл окмоту. В этой связи глава айыл окмоту может предусмотреть в штатной численности айыл окмоту отдельную должность юриста, с должностным окладом на уровне главного специалиста. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Азат     [5 Февраля 2022]

Здравствуйте! Если депутаты посчитают работу главы айыл окмоту неудовлетворительной или обнаружат факты неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, они могут принять решение о выражении недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов местного кенеша. И вот на сессии как идет это процедура? Кто должен предложить, чтобы выразить недоверие главе айыл окмоту? Председатель айылного кенеша или как?

Ответ:

Уважаемый Азат, согласно Закона «О статусе депутатов местных кенешей» Статья 10. Права депутата в местном кенеше и его органах депутат местного кенеша имеет право ставить вопрос о недоверии органам, образованным местным кенешем, лицам, входящим в их состав, а также лицам, избранным, назначенным или утвержденным местным кенешем. Так же согласно Закона от 20 октября 2021 года № 123 «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» Статьи 34. Компетенция местных кенешей айылных аймаков, городов 1. Местные кенеши айылных аймаков, городов правомочны рассматривать вопросы и принимать по ним решения в пределах полномочий, установленных законодательством. 2. На сессии местного кенеша айылного аймака, города решаются следующие вопросы: 15) выражение недоверия главе исполнительного органа местного самоуправления; 16) внесение предложений о рассмотрении вопроса о соответствии занимаемой должности главы исполнительного органа местного самоуправления ввиду неисполнения бюджета, программ социально-экономического развития территории и социальной защиты населения и других вопросов, входящих в его компетенцию; Статья 53. Порядок назначения на должность и освобождения от должности главы айыл окмоту 1. Глава айыл окмоту назначается акимом. Глава айыл окмоту назначается из числа лиц, состоящих в муниципальном резерве кадров. 2. Срок полномочий главы айыл окмоту - 5 лет. 3. Глава айыл окмоту может быть освобожден от занимаемой должности акимом: 9) в случае выражения недоверия двумя третями голосов от общего числа депутатов кенеша; 10) в случае несоответствия их деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством; 11) утраты доверия; С уважением, Мелис Зарлыкович.

Глава АО     [5 Февраля 2022]

Ответственный секретарь айыл окмоту одновременно является секретарем местного кенеша. Какие обязанности он должен выполнять в первую очередь: ответственного секретаря айыл окмоту или секретаря кенеша?

Ответ:

Уважаемый глава АО, в Законе КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» статья 46 гласит, что для осуществления исполнительной власти в айылном аймаке действует айыл окмоту, который оказывает содействие депутатам айылного кенеша в осуществлении ими своих полномочий, подготовке и проведении отчетов перед избирателями. Айыл окмоту в своей деятельности подотчетен айылному кенешу. Так же статья 38 того же закона, раскрывая данное понятие, более четко оговаривает, что организационное и материально-техническое обеспечение деятельности айылных кенешей возлагается на исполнительные органы местного самоуправления. Далее, Типовые должностные инструкции работников органов местного самоуправления айылов и поселков КР, утвержденные постановлением Правительства КР 23 февраля 2004 года № 91, приоритетом определяют рассмотрение ответственным секретарем вопросов айылного кенеша, и только затем вопросов айыл окмоту. Так, согласно указанному документу, ответственный секретарь координирует деятельность по организационному обеспечению работы айылного кенеша и айыл окмоту, оказывает помощь постоянным комиссиям и депутатам местного кенеша, структурным подразделениям органов местного самоуправления. Обеспечивает подготовку необходимых материалов для организации и проведения сессий айылного кенеша, заседаний айыл окмоту и курултая представителей местного сообщества. Следовательно, ответственный секретарь айыл окмоту, согласно плану айылного кенеша или по поручению торага айылного кенеша, обязан в первую очередь координировать деятельность по организационному обеспечению работы айылного кенеша, оказывать помощь постоянным комиссиям и депутатам местного кенеша, обеспечивать подготовку необходимых материалов для организации и проведения сессий айылного кенеша. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Жолдошбек     [5 Февраля 2022]

В айылном аймаке местные жители одного из сел самостоятельно сняли с должности айыл башчысы и назначили собранием жителей нового. Законно ли это? Каков в целом порядок назначения айыл башчысы?

Ответ:

Уважаемый Жолдошбек, в соответствии со статьей 56 Закона КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления», айыл башчысы назначается руководителем исполнительного органа местного самоуправления с согласия схода жителей соответствующего села и является муниципальным служащим, который выполняет функции, делегированные ему главой айыл окмоту. Закон не обязывает кандидатов на должность айыл башчысы проходить конкурс. Согласно реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики их назначение осуществляется в особом порядке. Население не вправе самостоятельно снимать с должности и назначать по своему усмотрению нового айыл башчысы, это незаконное действие, которое может повлечь за собой уголовную или административную ответственность. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Аноним     [4 Февраля 2022]

Можно ли внести ложных жалобщиков в «черный» список и в случае повторного обращения отклонять их обращения, особенно если по их доводам уже была проведена проверка?

Ответ:

Уважаемый Аноним, действительно, такие граждане есть в каждом айылном аймаке, но как такового «черного» списка в законодательстве не предусмотрено. Однако статья 10 Закона КР «О порядке рассмотрения обращения граждан» дает право государственным органам и органам МСУ не рассматривать повторные обращения (устные, письменные или электронные), если в них не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, и если по ним уже имеются исчерпывающие материалы проверок и заявителю даны ответы. Так же в Уголовном Кодексе Статья 363. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления наказывается исправительными работами на срок от двух месяцев до одного года либо привлечением к общественным работам от сорока до ста часов или штрафом от 200 до 500 расчетных показателей. То же деяние, совершенное: 1) с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; 2) с искусственным созданием доказательств обвинения; 3) из корыстных побуждений; 4) организованной группой; 5) в составе преступного сообщества,– наказывается исправительными работами на срок от одного до трех лет или штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей, или лишением свободы на срок до трех лет. С уважением, Мелис Зарлыкович.

Депутат     [3 Февраля 2022]

Является ли председатель айылного кенеша должностным лицом?

Ответ:

Уважаемый депутат, согласно статье 21 Кодекса об административной ответственности КР (далее – КоАО), председатель айылного кенеша является должностным лицом, т. к. он наделен в установленном законом порядке специальными полномочиями для выполнения контрольно-надзорных функций в органах местного самоуправления. В случае невыполнения требований законодательства КР, он привлекается к административной ответственности, которая, в соответствии со статьей 400 КоАО, влечет наложение административного штрафа в размере 10 000 сомов, при повторном совершении административного правонарушения в течение года следует отстранение от занимаемой должности. С уважением, Мелис Зарлыкович.